Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119, zwanego dalej „RODO”, z dniem 25 maja 2018 roku ponownie zobowiązujemy się do poszanowania wszelkich Państwa praw do prywatności w sieci oraz właściwego zabezpieczenia udostępnionych nam danych.

Niniejsza Polityka określa zasady korzystania ze strony internetowej w domenie www.arkada-invest.pl („Serwis”), oraz zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Serwisu w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami krajowymi i aktami prawa wspólnotowego.

Właścicielem strony internetowej w domenie www.arkada-invest.pl i administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Spółka pod firmą Arkada Projekty Sp. z o.o.  z siedzibą w Bydgoszczy 85-085, ul. Fordońska 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Bydgoszczy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000984244, Regon: 360607909, NIP: 554-29-27-836 (dalej: „Arkada”).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: poczty elektronicznej: sekretariat@arkada-invest.pl; listownie: Arkada Projekty Sp. z o.o., ul. Fordońska 2, 85-085 Bydgoszcz.

Arkada gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkowników z Serwisem i zawartymi w nim treściami i usługami, w tym tzw. logi systemowe tj. informacje dotyczące urządzenia i logowania, zawierające również datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności Serwisów oraz ruch do i z witryny.

Powyższe działania mają na celu udoskonalenie serwisu oraz dostosowanie go do potrzeb Użytkownika. Dane zapisane w ww. tzw. logach nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Administrator w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu. Przetwarzamy dane Użytkownika w celu:

 • wykonania umowy zawartej z Administratorem lub do podjęcia działań na żądanie osoby zainteresowanej, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, w tym nawiązania kontaktu, przedstawiania oferty, prowadzenie pomiarów i analiz, obejmujących profilowanie (6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • poprawy jakości i funkcjonalności usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • korzystania z formularza kontaktowego na stronie internetowej oraz zapewnienia kontaktu na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • prowadzenie fanpage’a – przetwarzanie danych udostępnionych przez użytkownika portalu w ramach tego portalu zw. z aktywności i obserwowaniem profilu (6 ust. 1lit. f RODO);
 • zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych z Serwisu – na podstawie Państwa zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości ( art. 6 ust. 1 lit. C RODO);
 • dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1lit. f RODO).

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu. Arkada dba szczególnie o ochronę danych osobowych m.in. poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań prawnych, proceduralnych i technologicznych, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 1. poprzez zbieranie danych dobrowolnie wprowadzonych i podanych przez Użytkowników np. w formularzach informacyjnych, a podane w formularzu dane są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza,
 2. poprzez gromadzenie plików “cookies”, zgodnie z polityką plików cookies Serwisu.

Informacje przekazywane przez naszych Użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem środków bezpieczeństwa zgodnych z obowiązującymi przepisami, przy zachowaniu wysokich standardów ochrony.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług, w tym podmioty świadczące usługi teleinformatyczne, prawne, marketingowe, kurierskie, bankowe, biura, agencje i pośrednicy nieruchomości, biura projektowe i architektoniczne, banki udzielające kredytu klientom Administratora, pośrednicy finansowi oraz firmy świadczące na rzecz Administratora inne usługi;
 • podmioty współpracujące z Administratorem, w szczególności dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki, oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki;
 • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo jak będzie to niezbędne do wykonania wszystkich czynności wykonywanych przez Administratora oraz przepisów prawa, obligujących Administratora do przetwarzania danych przez określony czas, w szczególności:

 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania tejże zgody, przy czym zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie;
 • w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy, dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa;
 • w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa;
 • w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych w tych celach, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Informujemy nadto, że Arkada przechowuje dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych (w tym prawo do otrzymania kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na zasadzie zgody).

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mail pod adresem: sekretariat@arkada-invest.pl lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

W Serwisie mogą pojawiać się odnośniki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe mogą działać niezależnie od tego Serwisu. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, to podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania tych danych, Spółka nie będzie miała możliwości świadczenia na Państwa rzecz usługi, której świadczenie uzależnione jest od Państwa zgody.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, to podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania tych danych nie będzie możliwe zawarcie umowy z Administratorem.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, to obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, to podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania tych danych Spółka nie będzie mogła realizować swoich celów.

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszej polityki i wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Administratora tj. Arkada, podanych przez Użytkownika danych, w zakresie wskazanym powyżej, na zasadach i okresie określonym powyżej, w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami krajowymi i aktami prawa wspólnotowego.

Arkada dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych, w szczególności za szkody powstałe w wyniku korzystania z nich przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Dane publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani przepisów o obrocie papierami wartościowymi.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 24, poz. 83 z późn. zm.).

Wykorzystywanie danych ze strony zamieszczonych w Serwisie w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej firmę Arkada.

Dane publikowane w Serwisie pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy firmy Arkada mogą być uznane za rzetelne.

Arkada ma prawo dokonywać zmian niniejszych zasad korzystania z Serwisu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania.